Algemene voorwaarden

EVISP bvba

ARTIKEL 1 
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste in strijd zijn met de eerste. Mocht één of meerdere clausules of een deel van een clausule nietig of niet uitvoerbaar blijken, of er een expliciete afwijking op zijn toegestaan, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, uitvoerbaarheid en toepassing van de overige clausules.

ARTIKEL 2 
Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Bestellingen en verbintenissen zijn slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk werden bevestigd.

ARTIKEL 3
Onze prijsoffertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur. Bij gebrek aan tijdsbepaling zijn onze offertes geldig voor een periode van 30 dagen te rekenen van de dagtekening van de prijsofferte.

ARTIKEL 4
Onze verzendingen geschieden steeds op risico van de klant of bestemmeling, zelfs wanneer deze vrachtvrij geschieden. Onze prestaties geschieden eveneens op risico van de klant.

ARTIKEL 5
Zo er werken worden uitgevoerd in regie, is de klant verplicht dagelijks op de werf zelf de door ons personeel genoteerde hoeveelheden te noteren, bij gebreke waarvan dienaangaande geen protest meer mogelijk is.

ARTIKEL 6
Bij levering van toestellen en/of diensten die de 500 € overschrijden behouden we ons het recht om een voorschot van 50% te vragen.

ARTIKEL 7
Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of uitvoering, zelfs als ze gedeeltelijk gebeuren.

ARTIKEL 8
Klachten betreffende de geleverde goederen/diensten worden niet aanvaard wanneer zij ons niet met aangetekend schrijven worden gemeld binnen de acht dagen na levering. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting. Bij het niet tijdig formuleren van een klacht wordt de levering als definitief aanvaard beschouwd. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten per aangetekend schrijven bij ons worden ingediend binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de
factuur opgenomen bijzondere en algemene bedragen als definitief aanvaard aangezien.

ARTIKEL 9
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vertraging van de levering:
a) Wanneer de betalingsvoorwaarden niet strikt nageleefd worden.
b) In geval van overmacht, van welke aard ook, zoals mobilisatie, staking, lock-out, brand, vorst, overstroming en in het algemeen alle omstandigheden onafhankelijk van onze wil, welke van aard zijn de fabricatie, de bevoorrading of de levering te belemmeren. Hieronder is ook begrepen overmachtssituaties die onze leveranciers tegenover ons kunnen inroepen.
c) Wanneer op de vastgestelde leveringsdatum de lokalen voor de ontvangst bestemd, niet gereed zijn of wanneer de werken door de koper uit te voeren, vertraging hebben ondervonden en dit alles van dien aard is dat de montage, de levering of de inbedrijfstelling
niet kan worden aangevat of uitgevoerd.

ARTIKEL 10
Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij door ons schriftelijk een latere vervaldag werd toegestaan. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden.
Er kan slechts een korting voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. Al onze bestellingen en leveringen zijn opeisbaar en betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel (30 dagen na factuurdatum), behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent uitsluitend schriftelijk gesloten.

Betaling van de factuur binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties

ARTIKEL 11
Alle geleverde diensten en materialen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan door de klant. Deze voorbehoudsclausule is ook toepasselijk in geval van faillissement.

ARTIKEL 12
Annulering van de overeenkomst kan enkel voor zover en in de mate dat hierin uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen en heeft in iedere geval niet tot het gevolg dat het betaalde voorschot moet worden terugbetaald.
Annulering van de bestelling zal, behalve voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen, als contractbreuk worden beschouwd.

Indien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten.
Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, per aangetekend schrijven dit contract van rechtswege of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen.

ARTIKEL 13
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst of wettelijke bepaling.

ARTIKEL 14
Van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden, bij overlijden, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijk concordaat of staking van betaling van de klant alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant.

ARTIKEL 15
Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, welke ook de reden is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 EUR op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

ARTIKEL 16
Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.

ARTIKEL 17
Alle geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Geschillen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de toepasselijkheid, de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke meer worden beheerst door het Belgische recht.